ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ…

ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ…

"ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਡਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"
"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ"
"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ"
"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ"

ਵੁਮੈਨ'ਸ ਏਡ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੈਭੀਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਜਿਣਸੀ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਪਡ਼ਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵੁਮੈਨ'ਸ ਏਡ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ www.scottishwomensaid.org.uk

ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ


Nearest SWA Group

Find your nearest Women's Aid group

Staying Safe

If you need immediate help contact Women's Aid, the police domestic abuse liaison officer or your local social work office.

You can also phone Scotland's domestic abuse and forced marriage helpline on 0800 027 1234

 

Sign up

Keep up to date with what's happening

Sign up today

Get Involved

There are many ways you can get involved whether you give your time, skills or money. Together, we can make a difference.

FacebookTwitter

Social Feed
View Feed